Xi ma jndá nga én‑ná

Nꞌión nkjí jkoya  tjín jmè xi to̱ xi  ma noꞌyaà‑lè nga én‑ná xi Én‑le̱  Niná tsoya‑ná.

I̱‑bi̱ natió kꞌa‑laìji̱n.

Ngatsꞌi xi kjejtá kàtabꞌasjejeya Niná. Ngꞌa kà tabꞌéjna. Salmos 150:6