Jósꞌìn koa̱n koachjèn

Jꞌosꞌìn koa̱nchjén kꞌoa̱ jósꞌìn si̱nyáxkó tsà jme xi sì i̱

Tꞌìnyanaíji̱n jñà koa̱ chjìlaìji̱n

Tsà jme xi kuìnnaìnaji̱n axo̱ tsà jme xi chjònanginaìji̱n, jè jaꞌaìnli̱ to̱ choatse̱e sꞌejnatjaò. Lìkui ꞌya xi kꞌoai̱le̱‑

Tsà ji xi kailì sꞌejnatjaò jè jaꞌaìnli̱ koa̱an kꞌoa̱siì kꞌia nga sikasènnaìji̱n énli̱

Xi satiótjaó ya kichali̱

Jè "xi satiótjaó ya kichali̱" kuinì xi machjèn kꞌia̱ nga fitjasꞌai̱n i̱. Basènkao̱ kichali̱ jméni nga nda sixáni kꞌia nga fitjasꞌai̱n i̱

Tjìn kꞌa tsojmì xi xìn kichjuèni jmè nga koa̱n chótse̱nilai̱ i̱, kꞌoa̱ti̱ sijèli̱ xi satiótjaó ya kichali̱. Tsá kailì, jiì xi sìni, i bi̱ chótse̱nlai̱ josꞌìn aboutcookies.org Tsá tsì chjoaì xi satiótjaó ya kichali̱, chaàle̱ tsá tsí koa̱n chótse̱nlai̱ kꞌalai̱ xi nya i̱.

Xi kòtꞌaji̱n

Kꞌoa̱ati̱ nìchjaìnji̱n xi sinyátjaò ya kichali̱ xi xìn faꞌai ni, joni xi ya nroàni ya Google Analytics kao̱ ya Facebook Pixel, jmèni nga jchanìji̱n jósꞌìn machjèn jè xá jèbi kꞌoa̱ jmèni nga jcha̱nìji̱n jósꞌìn ngìsꞌanda koa̱ntse̱n. Kuiì bꞌètjoaìji̱n jósꞌìn nichjaìn, jókji tse kꞌoa̱ kꞌiá to̱ nìchjaìn, yaà sinyátjaò ya kicha xi tjióle̱ Google kao̱ Facebook ya na̱xi̱nandá ngoandà

Kꞌia̱ nga bitjasꞌai̱n i̱bi lìkui jme xi batꞌiótjoaìji̱n xi tꞌatsꞌe̱ ꞌyani ji. To̱kuì xi nijèlai̱ji̱ Google xi je kàꞌmìlaìji̱n. Jè kꞌoa̱sꞌìn kinìjélai̱ji̱n Google nga lìkui katabꞌétjaó ꞌyani ji.

Kꞌia̱ nga lìkui bꞌaìꞌndai xi satiótjaò ya kichali̱ bꞌàꞌmìlai̱ji̱n Google nga katasìchajo̱n ngayije xi tꞌatsꞌi̱