Kan jàn kjoa̱ xi koan xi tsòya‑ná én‑le̱ Niná xi ma noꞌya‑lè

I̱‑bi̱ koan koinóꞌya‑lai jme kjoa̱ xi koan xi tsòya‑ná én‑le̱ Niná kꞌoa̱ jósꞌin koanchjèn‑le̱ kjoa̱bijnachon‑ná.

"Jo‑ni tsà tsà jngo na̱xín‑ní xi baté nga mafati‑le̱, kꞌoa̱sꞌin kjindꞌía xi to̱ tꞌatsi, ji Niná‑na, jè kjoa̱bijnachon‑na"

Salmos 42:1