Jme-ni xi to̱ ma i̱ na̱xi̱nandá‑ná

Chrjaꞌaòn jngo sá septiembre nó 2015

Kꞌia̱ nga kàbitjo sꞌoí  xi ma‑ni jaò ciento kao̱‑ni aòn nó nga kisꞌe‑le̱ kjoa̱ndaí jè na̱xi̱nandá‑ná México  jè xti chji̱ne xo̱n xi i̱ tjiókotꞌaya i̱  ngabasén‑le̱ ꞌndeꞌ nchoá tsꞌe̱ ya̱ yá na̱chja̱‑ní kàbꞌétsꞌia̱kao̱‑ni saꞌnda nga kafaꞌai ya̱ ndꞌia chji̱ne̱ xo̱n  Abraham Castellanos jña‑ni nga kàsꞌejna‑ni sꞌoí.

"Kjoa̱biya lìjme chjí‑le̱ nga to̱ tꞌatsꞌe̱ na̱xi̱nandá‑ná koiyántjaì‑jiàn" José María Morelos y Pavón