Se̱èn xi Én‑le̱ Niná ꞌya nga én‑ná

I̱ batió kꞌa‑laìji̱n jè se̱èn xi én‑le̱ Niná ꞌya nga én‑ná.      

Jè Pablo kao̱ Sila kitsò‑le̱: —Kàtamakjaín‑lì tꞌatsꞌe̱ Naì‑ná Jesucristo, kꞌoa̱ koìtjo̱ntjaì‑ní, ji kao̱ ngatsꞌi xi tjió ya̱ ndꞌia‑li̱.  Hechos 16:31