Én‑le̱ Niná xi ma noꞌya‑lè nga én‑ná

Tꞌejnatjoaì kꞌoa̱ tinóꞌyaì jè én xi bꞌene‑lè, jmè‑ni kꞌia̱ nga nda tínꞌian‑ni kꞌoa̱ nga kìxi̱ sꞌin matsaìn ya̱ ngixko̱n Niná‑li, nda sꞌin koijna‑ni ji kao̱ xti‑li to̱kꞌia̱ saꞌnda‑ni.

Deuteronomio 12:28