Tjín‑le̱ chjo̱ta̱ xi nchja̱‑ni naxinandá ye̱ xi kji nga én‑le̱ (UNTI)

I̱ na̱xi̱nandá ye̱ jàn ciento kao̱ jàn kan kao̱‑ni ño én tjín xi ñaki i̱ nchja̱‑ni i̱ naxinandá ye̱  kꞌoa̱ chrjaꞌaòn jaò millón chjo̱ta̱ xi nchja̱ én‑le̱. Koi̱ kjoa̱ nga jè jtín‑le̱ jè chjo̱ta̱ xi nchja̱‑ni na̱xinandá ye̱ xi kji nga én‑le̱ AC -UNTI‑ koi̱ xá nꞌia‑ji̱n nga kàtamachjèn kꞌoa̱ nga kàtatjosa‑le̱ nganꞌión jè én‑ná.

Jè xá xi kisꞌenda‑ni je kꞌia̱ nga jè xi koi én je nchja̱ koansjaì‑le̱ ya̱ internet jña‑nile̱ xi tsꞌe̱ to̱ jña‑ni nga tjió jngotjíjtsa sonꞌnde kꞌoa̱ nga tsì kàtasíchajin én‑le̱ kao̱ jña‑ni tsꞌe.

http://www.untimexico.org/

 

 

Takónlai̱ miyoli̱