Jtín‑le̱ xti xi én‑le̱ Niná kòtꞌayà xi nchja̱‑ni ꞌnde‑ná

Jtín‑le̱ xti xi én‑le̱ Niná kòtꞌayà xi nchja̱‑ni ꞌnde‑ná ni̱chrjin sá marzo nó 2013 kꞌitsꞌia‑ni nga tsakatiojtín. koi̱ nga ñaki kjoa̱kìxi̱ nga kàtamajchínga jè kjoa̱bijnacho̱n‑le̱ jè xti xi makjaín‑le̱ i̱ ꞌnde‑ná, nga kàtamataja kjoa̱makjaín‑le̱ kꞌoa̱ nga koan koitsoya jè én‑le̱ Niná kꞌoa̱ nga kao̱ jè nganꞌión‑le̱ xti nga koinchroé jè kjoa̱téxoma‑le̱ Niná ngatsꞌi jè xti xi kje makjaín‑le̱ jo tsò‑ná ya̱ 1Corintios 15:58 kꞌoa̱ ndꞌai xí xín ꞌnde kꞌoa̱ xín xín yo̱ngo̱ bátiótjín‑ni nga xki sá kꞌoa̱ jàn jkoya̱ tjín‑ni xi  kótꞌayásòn:

1.‑ Jè xá xi tjín‑le̱ kjoa̱bijnachon‑ná

2.‑ Jòsꞌin matsen kjoa̱bijnachon‑na ya̱ ngixkon Niná

3.‑ Jósꞌin koan sa‑ná xi tꞌatsꞌe̱ Niná

Kꞌoa̱ xo̱tó nga chrjaꞌaòn jà  sá abril  jè kjoa̱jtín ya̱ sꞌejna ya̱ San José Buenavista ꞌnde si ngixó nchja̱‑ni , kꞌoa̱ choa̱ ñajan  nga tajniòn  koetsꞌia‑ni kjoa̱jtín je . ¡Ya̱ choyá‑laìji̱n! ¡Lì nicha‑jìn!                  

 

Jmé xi koan sitsje‑ni jè ndia̱à‑le̱ xti. To̱ koi̱ nga skoétjaò jè én‑li̱.

Salmos 119:9

Takónlai̱ miyoli̱