Jtín‑le̱ ngajko̱‑le̱ xi én‑le̱ Niná kòtꞌayà xi nchja̱‑ni ꞌnde‑ná

Jè jtín‑le̱  ngajko̱‑le̱  xi én‑le̱ Niná kòtꞌayà xi nchja̱‑ni ꞌnde‑ná nó 2007 tsakꞌétsꞌiakao̱‑ni nga tsakatiojtín koi̱ xá batiójtín‑ni nga:

1.‑ Nga ngatsꞌi xi én‑le̱ Niná makjaín‑le̱ nga nda sꞌin kàtabatiókao̱ xínkjìn.

2.‑ Nga ngatsꞌi xi én‑le̱ Niná makjaín‑le̱ kàtabinchakao̱ ngañá xínkjìn.

3.‑ Nga jngó jngó na̱xi̱nandá‑le̱ Niná kàtatjo‑le̱ nganꞌión.

Kꞌoa̱ ndꞌai xí xín ꞌnde kꞌoa̱ xín xín yo̱ngo̱ bátiótjín‑ni nga xki sá kꞌoa̱ jàn jkoya̱ tjín‑ni xi kótꞌayásòn:

1.‑ Én‑ná.

2.‑ Kꞌia̱ nga bixónya én‑le̱ Niná kꞌoa̱ nga bꞌentjè jè na̱xi̱nandá‑le̱ Niná.

3.‑ Jè kjoa̱faꞌaítsjen xi tífaꞌasꞌenjin jè na̱xi̱nandá‑le̱ Niná

4.‑ Jè kjoa̱ xi tsòya‑ná jè én‑le̱ Niná.

5.‑ Jè kjoa̱bꞌétsꞌoa̱ kao̱ jè kjoa̱bijnanchjan.

Kꞌoa̱ bíxine̱ nga kan ñato sá marzo jè kjoa̱jtín ya̱ sꞌejna ya̱ yo̱ngo̱ Juan 3:16 xi tíjna ya̱ ngixó choa̱ jaon koetsꞌia nga koanxòn. 

¡Ya̱ choyá‑laìji̱n! ¡Lì nicha‑jìn!

        

Takónlai̱ miyoli̱