Languages

Xka xki xi tjín i̱ tsa̱àn

Xka̱ xki

I̱ ꞌnde‑na nkjìn jnkoya xka̱ xki tjin xi kisichjèn chjo̱ta̱ jchíngà‑ná kisischjèn kꞌoa̱ tjín kꞌa xi to̱ jo machjèn saꞌnda ndꞌai, kꞌoa̱ i̱ kꞌoinya kꞌa‑laìjin kꞌoa̱ jósꞌin machjèn nga jngo njngo.

Xka̱ yá to̱chó: Jngo yá ngꞌa xi jngo axo aòn metro ngꞌa ma, kꞌoa̱ je yá‑le̱ tixꞌa̱ngà kꞌoa̱ sase chroa sꞌi̱n tsen. Jè xka̱‑le̱ aòn kꞌoa̱ jìn nchrji̱ì tjín‑le̱ nga sen‑le̱ niñò yꞌa, ya̱ ndai̱‑le̱ xka̱. Jè na̱xo̱‑le̱ tsjen ntjín, kꞌoa̱ jè to̱‑le̱ naꞌyá ndai̱ koa̱n kꞌoa̱ cha sꞌi̱n tsen.

Jósꞌìn machjèn: Kꞌia̱ machjèn nga chꞌindꞌaì‑ná kꞌoa̱ tsà kàsaténchꞌan‑ná, jè xka̱ yá to̱cho chroa bꞌetjé jkoaà kao̱ jngo najño sꞌe̱nꞌión‑ni kꞌoa̱‑ti sꞌe̱tꞌa yao‑le̱ jè xi tìmꞌen jmé‑ni nga kàtatjondá‑ni kꞌoa̱ xi mangotjon‑ni tjoxìn‑le̱ ndꞌai.

To baò: Jngo xka̱ xi nchroa ngiꞌnde xi na̱nga físꞌeñen jama‑le̱, jè tonchaò‑le̱ xka̱ jè ꞌmba kjoan kꞌoa̱ chan sꞌin tsen kꞌoa̱ njen bao, jè xka̱‑le̱ yao̱xkon kjoa̱n, jè xi jè jcha fíꞌndo to̱ nga xki ní bitjo kꞌoa̱ bꞌetsꞌèn xi kjaꞌaì.

Jósꞌìn machjèn: Basenkao̱ ntsà kꞌia̱ nga chan‑ná kꞌoa̱ tsà chꞌin kinetjon‑ná.

Jósꞌin sꞌenda: Tjosje jè tonchaò‑le̱ xi je ma sanejon kꞌia̱ nixkoa̱ xi je ma ꞌyoꞌya kꞌoa̱ kꞌia̱ níkꞌa xi je ma ꞌyoà tsà jngo kꞌoa̱ tsà jaò chotsin nga jngo ni̱chrjin.

Xka̱ yáma: Jngo yá xi to ba‑le̱ xi me nga kjinda nga tjin i̱ ꞌnde‑ná, tsà ño kꞌoa̱ tsà aòn nanga ngꞌa ma, siné sase sꞌin tsen naxó‑le̱ kꞌoa̱ ꞌndí kjoa̱n, kjoejon kjoa̱n yá‑le̱ kꞌoa̱ chan sꞌin tsen kꞌoa̱ jè to‑le̱ ma chine.

Jósꞌin machjèn: Ma síchjèn tsà ꞌya xi chꞌin chꞌan tjin‑le̱, tsà ꞌya xi aònꞌya‑le̱, tsà ꞌya xi tjótꞌaò‑le̱ kꞌoa̱ tsà kꞌoa̱tji‑jin ninda‑le̱, tsà ꞌya xi cha̱àn kjima‑le̱, tsà nchangi jin yao̱‑le̱ kꞌoa̱ kꞌia̱ nga cha̱àn ma‑le̱ jè yáchjin.

Jósꞌin sꞌenda: Jin kꞌoa̱ tsà te xka̱‑le̱ yáma sꞌexo nga jngo niso nandá kꞌoa̱ xi je ma ni̱kꞌéjnanchꞌan kꞌoa̱ m achoa choa ꞌyo‑jian nga jngo ni̱chrjin.

Ndia sja: Jè xka̱ je me nga kjinda nga sꞌe i̱ ꞌndená, jaò kꞌoa̱ tsà jàn nanga ngꞌa ma, kꞌoa̱ jè yá ndsa xka̱ ꞌndí kjoa̱n xi sꞌe‑le̱, kꞌoa̱ nꞌió nkjì to ba‑le kao̱ naxó xi sꞌetjen bꞌangi kꞌoa̱ kꞌia̱ nga njion naskananje̱n kꞌoa̱ ma chine jè xka̱‑le̱.

Jósꞌin machjèn: Koi̱ ma machjèn tsà kꞌia̱ nga kjine jko̱à kꞌo a̱tsà chꞌindꞌai‑ná.

Jósꞌin sꞌenda: Jè xka̱ ndia sja jnobéya‑ñá kao̱ ndsa kꞌoa̱‑ti̱ ma ꞌyoꞌya kꞌoa̱ tsà maì nitè‑jian xi je ma bꞌejin ndá‑jian kꞌoa̱ koi̱ bindoya‑ñá.

Yá naxó chrjoa:Yá je sꞌejna tjí kꞌoa̱ nkjì nó ma‑le̱ kꞌoa̱ mangꞌa tsà jaò kꞌoa̱ tsà jà nanga. Kꞌoa̱ jè xka̱‑le̱ chꞌo ndo kjoa̱n kꞌoa̱ tjon, kꞌoa̱ kꞌia̱ ba‑le̱ naxó nga chandoà kao̱ nga chanchꞌan kꞌoa̱ naskánajen naxó‑le̱ kꞌoa̱tjín xi chrjoa, xi chjiꞌnde kao̱ xi sine sꞌin tsen kꞌoa̱ ꞌmba koa̱n naxó‑le̱ kꞌoa̱ sꞌetjenbꞌangi.

Jósꞌin machjèn: Kꞌia̱ nga sꞌa chꞌo kjoa̱n naxó xi nchróa‑le̱ nandá sꞌe̱‑le̱ ya‑le̱, kꞌoa̱ koi xi ma bꞌetjengia xkoan, tsà tjaꞌaìn kjima‑le̱, tsà aòn kꞌoa̱ tsà tje kàtsaongi.