Languages

Xi ma jndá nga én‑ná

Nꞌión nkjí jkoya tjín jmè xi to̱ xi ma noꞌyaà‑lè nga én‑ná xi Én‑le̱ Niná tsoya‑ná.

I̱‑bi̱ natió kꞌa‑laìji̱n.

Ngatsꞌi xi kjejtá kàtabꞌasjejeya Niná. Ngꞌa kàtabꞌéjna. Salmos 150:6