Languages

ꞌNde nchoá

San José Tenango

Jè én xi Tenango tsò ꞌnde xi tjínchꞌoá ndai tsò‑nile̱. Koi̱ kꞌoa̱ ꞌmi‑ni nga ya̱ sòn tíjna kꞌoa̱ nga nìndò ncha ngotjondaì‑le̱. Na̱xintsje nchja̱‑ni xi tíjna ya̱ nga ya̱ ngakìxi̱‑le̱ jña tjo‑ni tsꞌoí ya̱ ꞌnde ye̱. Jè ꞌnde‑ná jngo ciendo kao̱ ñachán ño jmi kao̱ chrjaꞌaòn jaò kilometro teyà. Jnchi ncha̱‑ni kꞌoa̱ ya̱ ma chjinchrókao̱ ndá xó, campana, ni̱ngo tsè, ndá chrjao̱, ngijbi, nchinchró kao̱ te̱jao̱. Jngo ciento kao̱ chrja aòn jngo ꞌnde tjín‑le̱ kꞌoa̱ chrja‑aòn jàn jmi kao̱ ño ciento kao̱ jàn kan kao̱ chrja‑aòn jàn chjo̱ta̱ tjín‑le̱ xi yánchjìn ñajan jmi kao̱ aòn ciento kao̱ ñachan ñajan ma‑ni kꞌoa̱ xi chjo̱ta̱ xꞌin jin jmi kao̱ ñajan ciento kao̱ kan ñajan ma‑ni, josꞌin nga kótꞌayasòn jè chikòn jó tjí chjo̱ta̱ tjín nga jngó jngó ꞌnde, kꞌoa̱ meè to̱ jtsí machon nga jngo nó.